Narciarstwo w Sudetach

Bez w?tpienia jednym z najatrakcyjniejszych miejsc pod wzgl?dem uprawiania sportów zimowych s? Sudety, które od lat ciesz? si? dobra renom? w??ród ceni?cych sobie aktywny wypoczynek. Warunki klimatyczne które tu panuj? a co za tym idzie bardziej sroga zima pozwalaj? na utrzymanie si? pokrywy ??nie??nej w miesi?cach zarówno jesiennych jak i wiosennych. Mamy tu wi?c do czynienia z wyj?tkowo d??ugim czasem trwania sezonu na sporty zimowe. Szczególnie du??? popularno??ci? cieszy si? tutaj narciarstwo w dwóch jego odmianach: zjazdowym oraz biegowym. Naturalnie narciarstwo biegowe w Polsce nie mo??e dorówna? ilo??ciom amatorów narciarstwu zjazdowemu nawet pomimo licznych sukcesów naszych biegaczy. Jest to natomiast ciekawa alternatywa dla pieszych wycieczek kiedy na trasach utrzymuje si? spora warstwa bia??ego puchu. Tym co jest jednak ko??em zamachowym turystyki w zimie to w??a??nie narciarstwo zjazdowe do którego uprawiania panuj? tu wr?cz idealne warunki. Pierwsz? rzecz? jaka jest konieczna abo z powodzeniem szusowa? po zboczach gór jest stok narciarski których tutaj akurat jest pod dostatkiem.

Warto zwróci? uwag? na jako??? przygotowania poszczególnych stoków. S? one idealnie utwardzone, równe i o zró??nicowanych stopniach trudno??ci. Kolejnym czynnikiem niezb?dnym do uprawiania tej dyscypliny s? wyci?gi narciarskie dzia??aj?ce w Sudetach przez wi?ksz? cz???? roku. To wa??ny sk??adnik który zapewnia niczym nie zm?con? rozrywk?. Mamy wiele mo??liwo??ci do wyboru: pocz?wszy od orczyków poprzez wyci?gi krzese??kowe a?? po kanapy na których w kilka chwil znajdziemy si? na samym szczycie. Szczególnie du??o wyci?gów i tran narciarskich u??wiadczymy po Czeskiej stronie Sudetów. Niestety Polska pod wzgl?dem przygotowania tras jeszcze odstaje od swoich po??udniowych s?siadów ale nale??y mie? nadziej?, ??e w niedalekiej przysz??o??ci zdo??amy dogoni? naszych s?siadów.

Menu
 Login:
 Hasło:
 
 Rejestracja
 Zapomniałeś hasła?

Kategorie
 • Agroturystyka [0]
 • Apartament [7]
 • Domek Letniskowy [0]
 • Hostel [0]
 • Hotel [1]
 • Kemping [0]
 • Motel [0]
 • Pensjonat [3]
 • Pokoje Go??cinne [2]
 • Schronisko [0]
 • Willa [1]


Region
 • G??ry Wa??brzyskie [9]
 • Jelenia G??ra [1]
 • Karpacz [2]
 • Kotlina K??odzka [1]
 • ??wierad??w Zdr??j [1]
 • Szklarska Por?ba [0]


Statystyki
Online: 2
Online zalogowanych: 0
Ogłoszeń: 14